ဆရာ (၅) မျိုး Link
ဆရာတို့၏ ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link
ဆရာတို့၏ ဂုဏ် (၂၅) ပါး Link

ဆား

ဆားမျိုး (၅) ပါး Link

ဆီ

ဆီကျည်လှူသောအကျိုး (၅) ပါး Link
ဆီမီးခွက်လှူသော အကျိုး (၃) ပါး Link
ဆီမီးလှူသော အကျိုး (၈) ပါး Link

ဆေး

ဆေးမကုအပ်သော လူနာ၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ဆေးလှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး Link
ဆေးအစာတို့၏ ကိစ္စ (၁၉) ပါး Link
ဆေးအစာတို့၏ ဂုဏ် (၂၀) ပါး Link
ဆေးအစာတို့၏ သတ္တိ (၂၆) ပါး Link

ဆဲ

ဆဲခြင်း (၅) ပါး Link
ဆဲရေးကြီးမျိုး (၁၀) ပါး Link
ဆဲရေးတတ်သော ရဟန်း၏ ပျက်စီးခြင်း (၁၁) မျိုး Link

ဆို

ဆို၍ မနာလိုသူ (၅) ယောက် Link

ဆက်

ဆက်စပ်လို့ မရသော အရာ (၄) မျိုး Link

ဆင်

ဆင် (၈) မျိုး Link
ဆင် (၁၀) မျိုး Link
ဆင်ခြင်အပ်သော အရာ (၂) ပါး Link
ဆင်းရဲခြင်း (၂) မျိုး Link
ဆင်းရဲခြင်း (၄) မျိုး Link

ဆည်း

ဆည်းဆာအချိန် (၂) ပါး Link

ဆန်း

ဆန်းဂိုဏ်း (၈) ပါး Link

ဆဗ်

ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းဆိုး (၆) ယောက် Link

ဆယ်

ဆယ်လီရွေး (၁၀) ပါး Link

ဆွေ

ဆွေ (၇) ဆက် Link

ဆွမ်း

ဆွမ်းဘတ်မျိုး (၇) ပါး Link
ဆွမ်းလှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link
ဆွမ်းလှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး Link