ဣဏကျွန် (၄) ပါး Link
ဣရိယာပထ (၄) ပါး Link

ဣစ်

ဣစ္ဆာတရား (၄) ပါး Link

ဣဒ်

ဣဒ္ဓိပါဒ် တရား (၄) ပါး Link
ဣဒ္ဓိမျိုး (၁၀) ပါး Link

ဣန်

ဣန္ဒြေ (၃) ပါး Link
ဣန္ဒြေ (၅) ပါး Link
ဣန္ဒြေ (၆) ပါး Link
ဣန္ဒြေ (၁၀) ပါး Link

ဣသ်

ဣဿရိယဘုန်းတော် (၈) ပါး Link
ဥတု (၃) ပါး Link
ဥတုသုံးပါး၌ အဓိကပြုသော ဓာတ် (၃) ပါး Link
ဥပကာရ မိတ်ဆွေစစ် (၄) ယောက် Link
ဥပစာ (၁၀) ပါး Link
ဥပရာဇာဘိသေက (၂) ပါး Link
ဥပသမ္ပဒါ (၈) ပါး၊ ပဉ္ဇင်းဖြစ်ခြင်း (၈) ပါး Link
ဥပါဒါန်တရား (၄) ပါး Link
ဥပါသကာဂုဏ် (၁၀) ပါး Link
ဥပါသကာများ မလုပ်အပ်သည့် (၅) မျိုး Link
ဥပါသကာ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ဥပါသကာ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ (၇) ပါး Link
ဥပက္ကိလေသ တရား (၁၀) ပါး Link
ဥပက္ကိလေသ ဘူမိကဓမ္မ (၁၀) ပါး Link
ဥပေက္ခာ (၁၀) ပါး Link
ဥပဒ္ဒဝေါ (၁၆) ပါး Link
ဥပါယ် (၄) ပါး Link
ဥပုသ် (၃) ပါး Link
ဥပုသ်မပြုမီ ပြုရာသော ပုဗ္ဗကိစ္စ (၅) ပါး Link
ဥယျာဉ်တွင်း၌ မင်းအဖြစ် အဆောက်အနှင်းခံရသော မင်းတရား (၄) ပါး Link
ဥသဘနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link

ဥစ်

ဥစ္စာပျက်ခြင်းအကြောင်း (၄) ပါး Link
ဥစ္စာသယန မဟာသယနမျိုး အပြား (၂၀) ပါး Link
ဥစ္စာသယန မဟာသယန သိက္ခာပုဒ် ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး Link

ဥတ်

ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ သိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link

ဥမ်

ဥမ္မတ္ထက အရူး (၈) မျိုး Link
ဧတဒဂ် ရသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း (၇၄) ယောက် Link
ဧတဒဂ် ရသော ရဟန္တာ ( ၄၁ ) ပါး Link
ဧတဒဂ် ရသော ရဟန်းမိန်းမ (၁၃) ပါး Link
ဧတဒဂ် ရသော ဥပါသကာ (၁၀) ယောက် Link
ဧတဒဂ် ရသော ဥပါသိကာမိန်းမ (၁၀) ယောက် Link
ဧသိတ (၃) ပါး (ရှာမှီးခြင်း) Link
ဩဃ (၄) ဖြာ Link
ဩဓိသမေတ္တာ ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ယောက် Link