ဆည်းဆာအချိန် (၂) ပါး


၁။ နံနက်ဆည်းဆာ - နေထက်ဝက်ထွက်သောအချိန်။
၂။ ညနေဆည်းဆာ - နေထက်ဝက် ဝင်သောအချိန်။