ဆားမျိုး (၅) ပါး


၁။ ဆားချိုး။
၂။ ဆားတိုင်။
၃။ သိန္ဓော။
၄။ ဘင်္ဂလီဆား။
၅။ ဆားပုပ်။