ဆင်ခြင်အပ်သော အရာ (၂) ပါး

၁။ ချီးမွမ်းလဲ မစောနဲ့။
၂။ အပြစ်တင်လဲ မလောနဲ့။