ဆွမ်းဘတ်မျိုး (၇) ပါး


၁။ သံဃဘတ် - တိုက်သံဃာအားလုံးအား ပေးလှူသောဆွမ်း၊
၂။ သုဒ္ဒေသဘတ် - ဘတ္တုဒ္ဒေသက ရဟန်းကို ရည်ညွှန်းလှူသောဆွမ်း၊
၃။ နိမန္တနဘတ် - ပင့်ဖိတ်၍ လှူသောဆွမ်း၊
၄။ သလာကဘတ် - မဲချ၍ လှူသောဆွမ်း၊
၅။ ပက္ခိကဘတ် - ဆန်း ဆုတ် ပက္ခ၌ ရက်သတ်မှတ်၍ လှူသောဆွမ်း၊
၆။ ဥပေါသထိကဘတ် - ဥပုသ်နေ့၌ လှူသောဆွမ်း၊
၇။ ပါဋိပဒိကဘတ် - ဥပုသ်ထွက်၌ လှူသောဆွမ်း။