ဌာ

ဌာယီဘာဝ (၉) ပါး Link
ဌာယီဘာဝ (၁၀) မျိုး၊ ရသ (၁၀) ပါး Link

ဌာန်

ဌာန် (၅) ပါး Link