ဆင်းရဲခြင်း (၂) မျိုး

၁။ ကာယိကဒုက္ခ ကိုယ်၏ ဆင်းရဲခြင်း။
၂။ စေတသိကဒုက္ခ- စိတ်၏ ဆင်းရဲခြင်း။