ဆန်းဂိုဏ်း (၈) ပါး


၁။ မ ဂိုဏ်း၊ မတ် ဘုမ် ဇေ = မတြာ ၂၂၂။
၂။ န ဂိုဏ်း၊ န သိ ဘ = မတြာ ၁၁၁။
၃။ ဘ ဂိုဏ်း၊ ဘူ လ မိ = မတြာ ၂၁၁။
၄။ ယ ဂိုဏ်း၊ ယ တိမ် သတ် = မတြာ ၁၂၂။
၅။ ဇ ဂိုဏ်း၊ ဇ နေ ပု = မတြာ ၁၂၁။
၆။ သ ဂိုဏ်း၊ သု လိ သွာ = မတြာ၁၁၂။
၇။ ရ ဂိုဏ်း၊ ရာ မ ကြက် = မတြာ ၂၁၂။
၈။ တ ဂိုဏ်း၊ တတ် အာ သ = မတြာ ၂၂၁။