ဆေးအစာတို့၏ကိစ္စ (၁၉) ပါး


၁။ အာရောဟန - တက်ခြင်း၊
၂။ ဩရောဟန - သက်ခြင်း၊
၃။ အာရောဟနောရောဟန - တက်သက်နှစ်ပါးဖြစ်ခြင်း၊
၄။ ဥဂ္ဂိရဏ - အန်ခြင်း၊
၅။ ဝိရေစန - ဝမ်းကျခြင်း၊
၆။ သန္တန - ငြိမ်ဝပ်ခြင်း၊
၇။ ကုစ္ဆိဗန္ဓန - ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊
၈။ ကုစ္ဆိဂ္ဂိဇောတန - ဝမ်းမီးတောက်ခြင်း၊
၉။ ကိသ - ကြုံခြင်း၊
၁၀။ ထူလ - ဝခြင်း၊
၁၁။ ဒီဃာယုက - အသက်ရှည်ခြင်း၊
၁၂။ သုက္ကဝဍ္ဎန - သုက်ပွားခြင်း၊
၁၃။ ကပ္ဖောဋ - ဖောယောင်ခြင်း၊
၁၄။ ဝိနာသ - ကြေပျက်ခြင်း၊
၁၅။ ဥဟန - ပူလောင်ခြင်း၊
၁၆။ ဘမ - မူးဝေခြင်း၊
၁၇။ ဟာသ - ရွှင်ခြင်း၊
၁၈။ မရဏ - သေခြင်း၊
၁၉။ ဝိသဝူပသမ - အဆိပ်ငြိမ်းခြင်း။