ဆွေ (၇) ဆက်


၁။ ဘ - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဖ။
၂။ ဘိုး - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဘိုး။
၃။ ဘေး - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဖေ။
၄။ ဘီ  - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဘီ။
၅။ ဘင် - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဘင်။
၆။ ဘောင် - (အဆင့်ဆင့်အထက်သို့) အဘောင်။      
၇။ ဘော - (အဆင့်ဆင့် အထက်သို့) အဘော။