ဗလ (၅) တန် Link
ဗလိ (၅) ပါး Link

ဗာ

ဗာဟိရာယတန (၆) ပါး Link

ဗီ

ဗီဇ (၅) မျိုး Link

ဗေ

ဗေဒင် (၃) ပုံ Link
ဗေဒင် (၄) ပုံ Link
ဗေဒင်သုံးပုံကိုပြုသူ ရသေ့ဆရာ (၁၀) ယောက် Link

ဗော

ဗောဓိ (၅) ပါး Link
ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါး Link

ဗောဇ်

ဗောဇ္စျင် (၇) ပါး Link

ဗဒ်

ဗဒ္ဓသိမ် (၁၁) လုံး Link

ဗုဒ်

ဗုဒ္ဓကိစ္စ (၅) ပါး Link
ဗုဒ္ဓခေတ် (၃) ခေတ် Link
ဗုဒ္ဓဗောဓိ (၃) မျိုး Link
ဗုဒ္ဓဘုမ္မိ (၄) ပါး Link
ဗုဒ္ဓဝစန (၃) ပါး Link
ဗုဒ္ဓ၏ စက္ခု (၅) ပါး Link

ဗန်

ဗန္ဓအပြား (၃) ပါး၊ ကဗျာဖွဲ့ခြင်း (၃) ပါး Link

ဗိုလ်

ဗိုလ် (၅) ပါး Link
ဗိုလ်မှူးအင်္ဂါ (၉) ပါး Link

ဗျ

ဗျဘိစာရီ (သို့) သဉ္ဇာရီဘာဝ (၃၃) ပါး Link
ဗျသန တရား (၅) ပါး Link

ဗျာ

ဗျာဒိတ်ခံရာ အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
ဗျာဒိတ်ရရာ အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
ဗျာပါဒကံ၏ အင်္ဂါ (၂) ပါး Link

ဗြဟ်

ဗြဟ္မစရိယတရား (၁၀) ပါး Link
ဗြဟ္မစရိယတရား (၁၂) ပါး Link
ဗြဟ္မစိုရ် တရား (၄) ပါး Link
ဗြဟ္မဝိဟာရ တရား (၄) ပါး Link
ဗြဟ္မာ (၂၀) ဘုံ Link
ဗြဟ္မာမင်း ဦးခေါင်းပိုက်နတ်သမီး (၇) ပါး Link

ဗြာဟ်
ဗြာဟ္မဏအစစ်ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါ (၇) ပါး Link