ယထာဘူတဉာဏ် (၅) ပါး Link

ယာ

ယာဂုလှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link
ယာဂု အကျိုး (၅) ပါး Link

ယိုး

ယိုးဒယား (၁၂) ခန်း Link
ယိုးဒယားအက (၁၂) မျိုး၊ မြန်မာ ရှေးရိုးအက (၁၂) မျိုး Link

ယော

ယောဂ (၃) မျိုး (သဒ္ဒါ) Link
ယောဂ (၄) ပါး Link

ယောက်

ယောက်ျားတို့၏ မာယာ (၉) ပါး Link
ယောက်ျား မိန်းမတို့၏ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတရား (၈) ပါး Link
ယောက်ျားမြတ်တို့၏ အား (၅) ပါး Link
ယောက်ျားမြတ် လက္ခဏာ (၃၂) ပါး Link
ယောက်ျားမြတ် အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
ယောက်ျားမြတ်၏ လက္ခဏာတော်ငယ် (၈၀) ပါး Link
ယောက်ျားယုတ်အင်္ဂါ (၄) ပါး Link

ယုဂ်

ယုဂ် (၄) ပါး Link

ယုတ်

ယုတ်မာသော မယားအင်္ဂါ (၂၅) ပါး Link
ယုတ်မာသော ရဟန်းအင်္ဂါ (၅) ပါး Link

ယပ်

ယပ်လှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link

ယုံ

ယုံမှားခြင်း (၈) ပါး Link
ယုံမှားမှုကင်္ခါ (၁၆) ပါး Link