ဆေးလှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး


၁။ အသက်ရှည်ခြင်း။
၂။ ခွန်အားကြီးခြင်း။
၃။ အဆင်းလှခြင်း။
၄။ အခြံ အရံများခြင်း။
၅။ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း။
၆။ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း။
၇။ ဘေးဥပါဒ် အန္တရယ်မရှိခြင်း။
၈။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမရှိခြင်း။
၉။ သူတစ်ပါးတို့ရိုသေခြင်း။
၁၀။ ချစ်သောသူနှင့် မကွေကွင်းရခြင်း။