ဈာ

ဈာပန (၃) မျိုး Link

ဈာန်

ဈာန် (၈) ပါး Link
ဈာန်မဂ်ဖိုလ်ကို မရထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ယောက် Link
ဈာန်မဂ်ဖိုလ်ကို မရသူ (၁၆) ဦး Link
ဈာန်မဂ်ဖိုလ်၏ အန္တရာယ် (၅) ပါး Link
ဈာန်အင်္ဂါ (၅) ပါး Link