ဆေးအစာတို့၏ ဂုဏ် (၂၀) ပါး


၁။ ဂရုဂုဏ် - ကြေခဲ ကျက်ခဲသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၂။ လဟုဂုဏ် - ကြေလွယ် ကျက်လွယ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၃။ မန္ဒဂုဏ် - နှေးသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၄။ အာသုဂုဏ် - လျင်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၅။ ဟိမဂုဏ် - အေးသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၆။ ဥဏှဂုဏ် - ပူသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၇။ သန္ဒဂုဏ် - အစိုင်အခဲဖြစ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၈။ ဒြဝဂုဏ် - အရည်အလင်ဖြစ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၉။ သိနိဒ္ဓဂုဏ် - အဆီအစေးဖြစ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၀။ လုခဂုဏ် - အဆီအစေးမရှိ ခြောက်သွေ့သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၁။ သိလက္ခဏဂုဏ် - မထက်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၂။ တိက္ခဂုဏ် - ထက်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၃။ မုဒုဂုဏ် - နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၄။ ကက္ခသဂုဏ် - ကြမ်းတမ်းသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၅။ ထိရဂုဏ် - မပျံ့နှံ့တတ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၆။ ရသဂုဏ် - ပျံ့နှံ့တတ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၇။ သုခုမဂုဏ် - ကိုယ်တွင်းသို့ စိမ့်ဝင်တတ်သော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၈။ ထူလဂုဏ် - ကိုယ်တွင်းသို့ မစိမ့်မဝင် လူကို ဝစေသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၁၉။ ဝိသဒဂုဏ် - မစေးမထန်း မပြစ်မချွဲသော ဆေးမျိုးစာမျိုး၊
၂၀။ ပိစ္ဆိလဂုဏ် - စေးထန်းပြစ်ချွဲသော ဆေးမျိုးစာမျိုး။