ဆဲရေးကြီးမျိုး (၁၀) ပါး


၁။ စောရောသိ - သူခိုး၊
၂။ ဗာလောသိ - ငမိုက်၊
၃။ မူဠှောသိ - ငမေ့ကောင်၊ ငထူ၊ ငထိုင်း၊ ငအ၊
၄။ ထေနောသိ - သူခိုး၊
၅။ ဩဋ္ဌောသိ - ငကုံး ကုလားအုပ်၊
၆။ မေဏ္ဍောသိ - သိုး ဆိတ်၊
၇။ ဂေါဏောသိ - ငနွား နွားကောင်၊
၈။ ဂဒြဘောသိ - မြည်းကောင်၊
၉။ တိရစ္ဆာနဂတောသိ - တိရစ္ဆာန်ကောင်၊
၁၀။ နေရယိကောသိ - ငရဲကောင်။