ဆင်းရဲခြင်း (၄) မျိုး


၁။ ဇာတိပိ ဒုက္ခာ - ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။
၂။ ဇရာပိ ဒုက္ခာ - အိုရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။
၃။ ဗျာဓိပိ ဒုက္ခော - နာရခြင်းသည် ဆင်းရဲ။
၄။ မရဏံပိ ဒုက္ခံ - သေရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။
(ဝိနည်းမဟာဝါ ဓမ္မစကြာမှ)