ဆဲခြင်း (၅) ပါး


၁။ စုန်းဟု ဆဲခြင်း။
၂။ ခိုးသူဟု ဆဲခြင်း။
၃။ ကျွန်ဟု ဆဲခြင်း။
၄။ အပိုင်းအခြားပျက်သူဟု ဆဲခြင်း။
၅။ သူသတ်ဟု ဆဲခြင်း။