ဆွမ်းလှူသော အကျိုး (၅) ပါး


၁။ အာယု - အသက်ရှည်ခြင်း။
၂။ ဝဏ္ဏ - အဆင်းလှခြင်း။
၃။ သုခ - ချမ်းသာကြီးခြင်း။
၄။ ဗလ - ခွန်အားကြီးခြင်း။
၅။ ပရိတာန - ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း။