ဓား

ဓားရေး (၃၇) မျိုး Link

ဓု

ဓုရ (၂) ပါး Link

ဓူ

ဓူတင် (၁၃) ပါး Link
ဓူတင် (၁၃) ပါး ဆောက်တည်ပုံ Link

ဓာတ်

ဓာတ် (၄) ပါး Link
ဓာတ် (၇) ပါး Link
ဓာတ် ခုနစ်ပါး၏ ကိစ္စ (၇) ရပ် Link
ဓာတ်တော် (၂) ပါး Link
ဓာတ် လေးပါး ပျက်ခြင်း လက္ခဏာ (၄) ပါး Link