ဆီကျည်လှူသောအကျိုး (၅) ပါး


၁။ ကောင်းသောကိုယ်အဖြစ်ရှိခြင်း။
၂။ ကောင်းသောစကား ရှိခြင်း။
၃။ ကောင်းသော နှလုံးရှိခြင်း။
၄။ မပျံ့လွင့်သောစိတ်ရှိခြင်း။
၅။ ခပ်သိမ်းသော အစောင့်အရှောက်တို့ဖြင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း။