သဒ္ဒ (၈) ပါး (အသံ)

၁။ ဥပါတ္တ မဟာဘူတ ဟေတုက = ဉာဏသတ္တိရှိသော သတ္တဝါတို့မှ ဖြစ်ခြင်း။
၂။ အနုပါတ္တမ မဟာဘူတ ဟေတုက = ဉာဏသတ္တိမရှိသော အရာဝတ္ထုမှဖြစ်ခြင်း။
၃။ သတွချ = သတ္တဝါတို့မှဖြစ်ခြင်း။
၄။ အသတွချ = ဥတုဖြစ်သော မိုးလေ စသော အသံ။

ဤလေးပါးတွင် မနောဇနှင့် မနောဇဟု နှစ်ပါးစီရှိ၍ အသံပေါင်း ၈ ပါးဖြစ်၏။