သဒ္ဒါကြီး (၈) စောင်

၁။ သန္ဓိ။
၂။ နာမ်။
၃။ ကာရက။
၄။ သမာသ်။
၅။ တဒ္ဓိတ်။
၆။ အာချာတ်။
၇။ ကိတ်။
၈။ ဥဏာဒ်။