ဗာဟိရာယတန (၆) ပါး

၁။ ရူပါယတန - အပ၌ တည်ရာ အဆင်း။
၂။ သဒ္ဒါယတန - အပ၌ တည်ရာ အသံ။
၃။ ဂန္ဓာယတန - အပ၌ တည်ရာ အနံ့။
၄။ ရသာယတန - အပ၌ တည်ရာ အရသာ။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတန - အပ၌ တည်ရာ အတွေ့။
၆။ ဓမ္မာယတန - အပ၌ တည်ရာ သဘောတရား။