ဗောဇ္စျင် (၇) ပါး

၁။ သတိသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်းအောက်မေ့မှု။
၂။ ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္စျင်- သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း စိစစ်မှုပညာ။
၃။ ဝီရိယသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း အားထုတ်မှု။
၄။ ပီတိသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း နှစ်သိမ့်မှု။
၅။ ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း ငြိမ်းချမ်းမှု။
၆။ သမာဓိသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း တည်ကြည်မှု။
၇။ ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္စျင် - သစ္စာလေးပါးကို သိကြောင်း လျစ်လျူရှုမှု။