ပန်းပေါင်း (၁၂) မျိုး (လောကီကျမ်း)

၁။ မိဿရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ကံ့ကော်ပန်း၊
၂။ ပြိဿရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော စကားပန်း၊
၃။ မေထုန်ရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော စံပယ်ပန်း၊
၄။ ကြဋ်ရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ပုန်းညက်ပန်း၊
၅။ သိဟ်ရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ခတ္တာပန်း၊
၆။ ကန်ရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ယင်းမာပန်း၊
၇။ တူရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ကြာမျိုးငါးပါး၊
၈။ ဗြိစ္ဆာရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ခဝဲပန်း၊
၉။ ဓနုရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော သဇင်ပန်း၊
၁၀။ မကာရရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ခွာညိုပန်း၊
၁၁။ ကုံရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော ပေါက်လဲပန်း၊
၁၂။ မိန်ရာသီ၏ ရာသီပန်းဖြစ်သော သရဖီပန်း။