ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်

၁။ ဒုဂ္ဂတိအဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ် - အကုသိုလ်အစွမ်းအားဖြင့်အပါယ်ဘုံ၌ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်။
၂။ သုဂတိအဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ် - ကုသိုလ် အကုသိုလ်အစွမ်းအားဖြင့် လူဖြစ်သော်လည်း အင်္ဂါမပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ ဒွိဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ် - သုဂတိ (၇) ဘုံ၌ ပဋိသန္ဓေနေရသောလူနတ်များကိုဆိုသည်။
၄။ တိဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ် - ရူပဘုံ အရူပဘုံ၌ ဖြစ်သောဗြဟ္မာများကိုဆိုသည်။
၅။ သောတာပတ္တိမဂ္ဂဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ်-သောတာပတ္တိမဂ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၆။ သကဒါဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - သကဒါဂါမိမဂ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၇။ အနာဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - အနာဂါမိမဂ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၈။ အရဟတ္တမဂ္ဂဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - အရဟတ္တမဂ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၉။ သောတာပတ္တိဖလဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - သောတာပတ္တိဖိုလ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၁၀။ သကဒါဂါမိဖလဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - သကဒါဂါမိဖိုလ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၁၁။ အနာဂါမိဖလဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - အနာဂါမိဖိုလ်ဆိုက် ပုဂ္ဂိုလ်။
၁၂။ အရဟတ္တဖလဋ္ဌာန် ပုဂ္ဂိုလ် - အရဟတ္တဖိုလ်ဆိုက်ပုဂ္ဂိုလ်။