မခိုအပ်သည့် (၃) ပါး

၁။ မြတ်စွာဘုရားအရိပ်ကို မခိုအပ်။
၂။ သံဃာအရိပ်ကို မခိုအပ်။
၃။ မိဘအရိပ်ကို မခိုအပ်။