မကျော်အပ်သည့် (၃) ပါး

၁။ ကျည်ပွေ့ကို မကျော်အပ်။
၂။ အရှေ့ထရံကို မကျော်အပ်။
၃။ သူတစ်ယောက်ဦးခေါင်းကို မကျော်အပ်။