နာမဝိသေသန (၃) မျိုး

၁။ ဂုဏနာမဝိသေသန - နာမ်ပုဒ်၏ ဂုဏ် အခြင်းအရာကို ပြခြင်း။
၂။ ပမာဏ နာမဝိသေသန - နာမ်ပုဒ်၏ အတိုင်းအထွာကို ပြခြင်း။
၃။ နိဒဿန နာမဝိသေသန - နာမ်ပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော နာမဝိသေသနမျိုး။