နိမိတ် (၃) ပါး

၁။ ပရိကမ္မနိမိတ္တ - အခြေခံ အကြောင်းတရား။
၂။ ဥဂ္ဂဟနိမိတ္တ - ယူခြင်း အကြောင်းတရား။
၃။ ပဋိဘာဂနိမိတ္တ- တူမျှသော အကြောင်းတရား။