နယ (၃) မျိုး

၁။ ဥဒ္ဒိဿနယ - ကြိယာတွင် တိုက်ရိုက် ညွှန်ပြခြင်း။
၂။ သံသယနယ - ကြိယာတွင် စိတ်၌သာ ထင်မှတ်၍ ယုံမှားဖွယ်ရာ သုံးခြင်း။
၃။ အာဏတ္တိနယ - ကြိယာတွင် စေခိုင်းခြင်း၊ အလိုရှိခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်းတို့ဖြင့် သုံးသောနည်းမျိုး။