ဟိတ် (၃) ပါး

၁။ အလောဘဟိတ် - အလို မကြီးသူ။
၂။ အဒေါသ ဟိတ် - အမျက်မကြီးသူ။
၃။ အမောဟ ဟိတ်- အမြင်မှန်ရှိသူ။