ဟိတ် (၂) မျိုး

၁။ ဇနကဟိတ် - ဖြစ်စေတတ်သော အကြောင်း
၂။ ဉာပကဟိတ် - သိစေတတ်သော အကြောင်း