ဟိန္ဒူနတ်ကြီး (၅) ပါး

၁။ သူရဿတီ နတ်။
၂။ စန္ဒီ နတ်။
၃။ ပရမီသွာ နတ်။
၄။ မဟာပိန္နဲ နတ်။
၅။ ဗိဿနိုး နတ်။