ရွှေ (၄) မျိုး

၁။ စာမိကရံ - ဂီဝါရွှေ၊ ဂီဝါမည်သော ပန်းပွင့်မှ ဖြစ်၍ ၎င်းနှင့်တူသော ရွှေ။
၂။ သာတကုမ္သ - နိတုံရွှေ၊ ပဒုမ္မာဝတ်ဆံမှုန်နှင့် တူသောရွှေ။
၃။ ဇမ္ဗူနဒံ - ဇမ္ဗူရာဇ်ရွှေ၊ ဇမ္ဗုသပြေသီးမှ ဖြစ်သောရွှေ။
၄။ သိင်္ဂီ - သိင်္ဂီရွှေ (သိင်္ဂနိက်ရွှေ)၊ သိင်္ဂီမည်သော ငါးအဆင်းနှင့်တူသောရွှေ၊ ထိုငါးသဏ္ဌာန်ရှိ ကျောက်စိုင်မှ ဖြစ်သော ရွှေ။