ရှောင်ကြဉ်ရာအကြောင်း (၄) ပါး

၁။ ဦးချိုရှိသော သတ္တဝါတို့ကို အတောင်ငါးဆယ်ရှိလောက်သော အရပ်က ရှောင်ကြဉ်ရာသည်။
၂။ အစွယ်ရှိသောဆင်ကို အတောင်တစ်ရာရှိသော အရပ်က ရှောင်ကြဉ်ရာသည်။
၃။ မြင်းသတ္တဝါတို့ကိုကား အတောင်တစ်ရာ အရပ်က ရှောင်ကြဉ်ရာသည်။
၄။ မကောင်းသောသူယုတ်မာတို့ကိုကား အရပ်ကို စွန့်သဖြင့် လျင်စွာ ရှောင်ကြဉ်ရာသည်။