နက္ခတ် (၉) ခိုင်

၁။ ဒလိဒ္ဒ နက္ခတ်။
၂။ မဟဒ္ဓန နက္ခတ်။
၃။ စောရ နက္ခတ်။
၄။ ရာဂ နက္ခတ်။
၅။ ဒေဝ နက္ခတ်။
၆။ ဒေဝီ နက္ခတ်။
၇။ ဝါဏိဇ္ဇ နက္ခတ်။
၈။ အဟစ္စ နက္ခတ်။
၉။ သမဏ ဗြာဟ္မဏ နက္ခတ်။