နတ်နက္ခတ် (၉) လုံး

၁။ အဿဝတီနက္ခတ် ၁ လုံး။
၂။ မိဂသီနက္ခတ် ၅ လုံး။
၃။ ရေဝတီနက္ခတ် ၂၇ လုံး။
၄။ ဟသတနက္ခတ် ၂၈ လုံး။
၅။ ဖုသျှနက္ခတ် ၂၉ လုံး။
၆။ ပုဏ္ဏဖုသျှနက္ခတ် ၃၀ လုံး။
၇။ အနုရာဓနက္ခတ် ၃၁ လုံး။
၈။ သရဝဏ်နက္ခတ် ၂၂ လုံး။
၉။ သွာတိနက္ခတ် ၁၅ လုံး။