သညာ (၆) ပါး

၁။ ရူပသညာ - အဆင်းကို မှတ်မှု။
၂။ သဒ္ဒသညာ - အသံကို မှတ်မှု။
၃။ ဂန္ဓသညာ - အနံ့ကို မှတ်မှု။
၄။ ရသသညာ - အရသာကို မှတ်မှု။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗသညာ - အတွေ့ကို မှတ်မှု။
၆။ ဓမ္မသညာ - သဘောတရားကို မှတ်မှု။