သကဒါဂါမ် (၆) မျိုး

၁။ လူ့ပြည်၌ ဖြစ်၍ လူ့ပြည်မှ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။
၂။ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်၍ နတ်ပြည်မှ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။
၃။ လူ့ပြည်၌ ဖြစ်၍ နတ်ပြည်မှ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။
၄။ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်၍ လူ့ပြည်မှ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။
၅။ လူ့ပြည်၌ ဖြစ်၍ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ပြီး လူ့ပြည်မှာ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။
၆။ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်၍ လူ့ပြည်သို့ရောက်ပြီး နတ်ပြည်မှာ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။