ဝိဇ္ဇာ (၅) မျိုး

၁။ ဝေဒဝိဇ္ဇာ - ဗေဒင်လေးပုံကို အပြီးတိုင်တတ်မြောက်သူ။
၂။ မန္တဝိဇ္ဇာ - ဂါထာ မန္တန်စသည်တို့ကို အပြီးတိုင် တတ်မြောက်သူ။
၃။ ဂန္ဓာရီ ဝိဇ္ဇာ - ဆေးကျမ်း၊ ဓာတ်ကျမ်းတို့ကို အပြီးတိုင် တတ်မြောက်သူ။
၄။ လောကီမယဝိဇ္ဇာ - စျာန်ကသိုဏ်းကို လေ့လာပြီးမြောက်၍ လောကီစျာန်ရသူ။
၅။ အရိယဝိဇ္ဇာ - သစ္စာလေးပါးတရားကို သိရ၍ ဘုရား၊ ရဟန္တာဖြစ်သူ။