ဝိတက် (၆) ပါး

၁။ ကာမဝိတက် - ကာမဂုဏ်မှုကို ကြံစည်ခြင်း။
၂။ ဗျာပါဒ ဝိတက် - ပျက်စီးစေရန် ကြံစည်ခြင်း။
၃။ ဝိဟိံသာဝိတက် - ညှဉ်းဆဲရန် ကြံစည်ခြင်း။
၄။ နေက္ခမ္မဝိတက် - တော၌ တရားကျင့်ရန် ကြံစည်ခြင်း။
၅။ အဗျာပါဒ ဝိတက် - ကျိန်ဆဲမှု မရှိမူ၍ ကြံစည်ခြင်း။
​၆။ အဝိဟိံသာဝိတက် - ညှဉ်းဆဲမှု မရှိမူ၍ ကြံစည်ခြင်း။