ဝေဒနာ (၅) ပါး

၁။ သုခဝေဒနာ - ချမ်းသာမှုနှင့်တကွ ဖြစ်သော ခံစားမှု။
၂။ ဒုက္ခဝေဒနာ - ဆင်းရဲမှုနှင့် တကွဖြစ်သော ခံစားမှု။
၃။ ဥပေက္ခာဝေဒနာ - ချမ်းသာ ဆင်းရဲမှု မရှိမူ၍ ခံစားမှု။
၄။ သောမနဿဝေဒနာ - ရွှင်ခြင်းနှင့် တကွ ခံစားမှု။
၅။ ဒေါမနဿဝေဒနာ - မရွှင်ခြင်းနှင့် တကွ ခံစားမှု။