မဂ်ဖိုလ်၏ ခေတ် (၅) ခေတ်

၁။ ပဋိသမ္ဘိဒါနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန္တာခေတ်၊ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀။
၂။ သုက္ခဝိပဿက ရဟန္တာခေတ်၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀။
၃။ အနာဂါမ်ခေတ် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀။
၄။ သကဒါဂါမ်ခေတ် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀။
၅။ သောတာပန်ခေတ် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀။