မိန်းမတို့၏ မာန် (၄) ပါး

၁။ ဇာတိမာန် (ကုလ) - အမျိုးမာန်တက်ခြင်း။
၂။ ဝယမာန် - အရွယ်မာန်တက်ခြင်း။
၃။ ဓနမာန် (ဘောဂ) - ဥစ္စာမာန် တက်ခြင်း။
၄။ ရူပမာန် - အဆင်းမာန်တက်ခြင်း။