မိန်းမတို့၏ အကျင့် (၄) ပါး

၁။ အမျက်ကြီး၏။
၂။ ပြုဖူးသောသူတို့၏ ကျေးဇူးကို မသိတတ်။
၃။ သူနှစ်ယောက်အကြား၌ ကုန်းစကားတိုက်တတ်ခြင်း။
၄။ အဆွေခင်ပွန်းကို ဖျက်ဆီးကွဲပြားစေခြင်း။