တဏှာ (၆) ပါး


၁။ ရူပတဏှာ - အဆင်းကို တပ်မက်ခြင်း။
၂။ သဒ္ဒတဏှာ - အသံကို တပ်မက်ခြင်း။
၃။ ဂန္ဓတဏှာ - အနံ့ကို တပ်မက်ခြင်း။
၄။ ရသတဏှာ - အရသာကို တပ်မက်ခြင်း။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗတဏှာ - အတွေ့ကို တပ်မက်ခြင်း။
၆။ ဓမ္မတဏှာ - သဘောတရားကို တပ်မက်ခြင်း။