စောင်း၏သုတိ (၂၂) ပါး

၁။ တာရ၊
၂။ ကလ၊
၃။ မန္ဒ
ဥသဘအသံက ကြားခြင်း (၃) ပါး၊
၄။ တာရ၊
၅။ မန္ဒ
ဓေဝတအသံက ကြားခြင်း (၂) ပါး၊
၆။ တာရ၊
၇။ ကလ၊
၈။ မန္ဒ၊
၉။ ကာကလီ၊
ဆဇ္ဇအသံက ကြားခြင်း (၄) ပါး၊
၁၀။ တာရ၊
၁၁။ ကလ၊
၁၂။ မန္ဒ၊
၁၃။ ကာကလီ၊
ဂန္ဓာရအသံက ကြားခြင်း (၄) ပါး၊
၁၄။ တာရ၊
၁၅။ ကလ၊
၁၆။ ကာကလီ၊
မဇ္ဈိမအသံက ကြားခြင်း (၃) ပါး၊
၁၇။ ကလ၊
၁၈။ ကာကလီ၊
ပဉ္စမအသံက ကြားခြင်း (၂) ပါး၊
၁၉။ တာရ၊
၂၀။ ကလ၊
၂၁။ မန္ဒ၊
၂၂။ ကာကလီ၊
နိသာဒအသံက ကြားခြင်း (၄) ပါး။